Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Finansiell rapportering

Bokslutskommuniké 2021

Ett historiskt starkt år med en utmanande avslutning

Översikt

  • Höga e-handels volymer lade grunden för ett historiskt starkt resultat för helåret.
  • Kvartalets resultat minskade till följd av lägre brevvolymer, utmanande planeringsförutsättningar vilket resulterade i något för höga paketkostnader samt ökade transportkostnader.

  • Inom ramen för PostNords ambitiösa hållbarhetsarbete bedrivs arbetet med ökad intensitet genom en uppdaterad agenda för hållbar logistik.

Fjärde kvartalet 2021

  • Nettoomsättningenuppgicktill10843(10978) miljoner kronor, en minskning med -1 procent i fast valuta för jämförbara enheter. 
  • Paketvolymerna ökade totalt med 1 (27) procent drivet av en tillväxt inom business-to-business
  • Brevvolymerna minskade med -10 (-11) procent till följd av den pågående digitaliseringen
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 762 (843) miljoner kronor

Dokument

Video

Video