Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Investor Relations / Finansiell rapportering

Delårsrapport januari-juni 2011

Utmanande marknad förstärker behovet av omställningar

  • Nettoomsättningen uppgick till 9 711 (10 231) MSEK. Exklusive valutaförändring minskade nettoomsättningen med 2%
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 211 (261) MSEK. Exklusive struktur- och valutaförändring minskade rörelseresultatet med 12%
  • Resultat före skatt uppgick till 246 (254) MSEK
  • Periodens resultat uppgick till 154 (185) MSEK
  • Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 2,2 (2,5) %
  • Avkastning på eget kapital, rullande 12 månader, uppgick till 8 (19) %
  • Vid periodens utgång uppgick soliditeten till 46 (43) %
  • Avtal har tecknats om förvärv av logistikföretagen Eek Transport och Nils Hansson Logistics
  • Effektiviseringsprogram för att minska administrativa kostnader med cirka 1 miljard SEK, samt justeringar i koncernens ledningsstruktur

Dokument