Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2022-04-26 13:00

PostNord: Första kvartalet 2022 – resultatet påverkat av kraftig nedgång på e-handeln

Första kvartalet 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 9 772 (10 187) miljoner kronor, en minskning med -6 (12) procent i fast valuta för jämförbara enheter
  • Paketvolymerna minskade totalt med -10 (30) procent till följd av väsentligt lägre business-to-consumer-volymer
  • Brevvolymerna minskade med -13 (-10) procent
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 98 (878) miljoner kronor

Kommentar från Annemarie Gardshol, koncernchef

Kraftig nedgång på e-handelsmarknaden påverkar resultatet

Koncernens omsättning uppgick i det första kvartalet till 9 772 (10 187) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med -6 procent mot föregående år. Rörelseresultatet i kvartalet uppgick till 98 (878) miljoner kronor. Resultatminskningen är signifikant i förhållande till det första kvartalet 2021 vilket var koncernens starkaste någonsin. 

Det minskade resultatet förklaras främst av en kraftig nedgång av paketvolymer, motsvarande -10 (30) procent. Vidare påverkade de minskade brevvolymerna, -13 (-10) procent, resultatet negativt. Sedan pandemirestriktionerna tagits bort på de nordiska marknaderna kan vi konstatera utmaningar med att anpassa kapaciteten tillräckligt snabbt för att möta den kraftiga minskningen av paketvolymer detta medfört. Vi ser ändrade konsumtionsbeteenden sedan pandemirestriktionerna upphört och butikshandeln har fått ett uppsving på bekostnad av e-handeln. Därutöver har många valt att lägga pengar på resor och nöjen. 

Resultatet påverkades också negativt av periodvis hög sjukfrånvaro på grund av coronapandemin. Även om vi i stor utsträckning lyckats kompensera för de ökade drivmedelspriserna påverkades vi negativt av ökade kostnader för köpta transporter till följd av underliggande kostnadsökningar hos leverantörerna. 

För att fullt ut anpassa produktionskapaciteten till rådande paketvolymer gör vi betydande insatser för att säkra rätt bemanning. Vi adderar även ytterligare åtgärder inom våra förbättringsprogram för att öka effektiviteten i verksamheten. Parallellt implementerar vi ytterligare åtgärder för att kompensera för transportrelaterade kostnadsökningar.

Hållbara investeringar för ökad konkurrenskraft

PostNord genomgår en omfattande transformation för en grönare och mer digital framtid. Vi följer vår strategi och fortsätter att investera för att ytterligare stärka vår position på den långsiktigt växande e-handelsmarknaden. Vi fortsätter att förstärka paketaffären genom investeringar i våra terminaler samt fortsatt utrullning av paketboxar. Vi har nu drygt 7 000 paketboxar i Norden som kompletterar våra hem- och ombudsleveranser.  

Vi fortsätter att ställa om fordonsflottan för att möjliggöra en fossilfri verksamhet till 2030. I kvartalet har vi beslutat om att investera i 240 eldrivna skåpbilar och motsvarande antal laddstolpar samt 28 biogasdrivna lastbilar. Därmed bidra vi till den nödvändiga klimatomställningen och Parisavtalets mål om att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 °C. Att vårt hållbarhetsarbete är relevant och gör skillnad fick vi ett kvitto på när konsumenterna i Sverige utsåg PostNord till det mest hållbara logistikvarumärket i den europeiska varumärkesstudien Sustainable Brand Index.

Mer information

Rapporten, presentationsmaterial och video finns på vår koncernwebbplats.

Kontaktperson: Malin Nordén. Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2022 kl. 13:00 CET.

 

Bilder

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2022-04-26 13:00