Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2024-02-01 08:30

PostNord bokslutskommuniké 2023 – Förbättrat resultat trots minskad omsättning

Fjärde kvartalet 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 10 441 (10 947) miljoner kronor, en minskning med –5 (–2) procent i fast valuta för jämförbara enheter
  • Paketvolymerna minskade totalt med –4 (–5) procent
  • Brevvolymerna minskade med –12 (–13) procent
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 124 (–20) miljoner kronor
  • Justerat rörelseresultat (justerat EBIT) uppgick till 328 (247) miljoner kronor
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2023
  • Års- och hållbarhetsredovisningen för 2023 publiceras den 8 mars

Kommentar från Annemarie Gardshol, koncernchef

Förbättrat resultat i fjärde kvartalet

Avslutningen på året, med Black Week och julhandel, är vår mest intensiva period. Vi är totalt sett nöjda med hur vi utfört vår peak, trots utmanande väderförhållanden som påverkat framkomligheten.

Arbetet under året har präglats av löpande och kraftfulla åtgärder för att möta lägre paket- och brevvolymer samt höga kostnader till följd av den höga inflationen. I kvartalet visar flera
av våra segment, och koncernen i stort, upp ett förbättrat resultat. Det är första gången sedan pandemins slut i andra kvartalet 2021 som koncernens rörelseresultat ökar. Detta till trots upplever vi fortsatt en utmanande omvärldssituation. Därför fortsätter arbetet med att anpassa priser, kapacitet och att hålla ett högt tempo i våra förbättringsprogram. Vi arbetar också vidare med att öka flexibiliteten i vår affärsmodell.

Konkurrenskraftig nordisk paketaffär

PostNord strävar efter att vara marknads- och kostnadsledare inom paket i Norden. Paketboxar är ett efterfrågat alternativ och vi expanderar vårt nätverk av paketboxar i hög takt. Vid utgången av kvartalet hade vi cirka 17 000 paketutlämningsställen – paketboxar och utlämningsställen – som kompletterar vårt hemleveranserbjudande. Under året lanserade vi ett omfattande Cost Leadership-program som bland annat innehåller en gemensam produktportfölj för den nordiska paketmarknaden och som ska resultera i en strukturellt förbättrad lönsamhet över tid.

För att fortsätta att förbättra våra produkter och tjänster är det viktigt att vi hela tiden utvecklar tekniska lösningar som hjälper oss att arbeta smartare och mer effektivt. I Sverige har vi utvecklat en digital kopia av produktionsdata kopplat till vår terminal i Örebro. Detta möjliggör att testa nya flöden eller låta AI identifiera förbättringsåtgärder. För detta projekt prisades vi på Parcel+PostExpo inom kategorin Sorting & Fulfillment Technology of the Year. I Danmark utvecklar vi en helt ny produktionsmodell för leverans av paket och som till mycket högre grad möter de krav på flexibilitet och produktivitet som ställs på ”sista milen”.

Finansiellt hållbar brevaffär

Vi är stolta utförare av den samhällsomfattande posttjänsten i Sverige. I kvartalet har vi fortsatt att genomföra kvalitetsstärkande åtgärder för att säkerställa hög brevkvalitet framgent. För ett år sedan överlämnades postfinansieringsutredningens huvudbetänkande om den framtida samhällsomfattande posttjänstens omfattning och finansiering till regeringen. Där konstateras att samhällsuppdraget kommer med en nettokostnad för PostNord som tillhandahållare. Vi önskar att beslut kring regleringslättnader i form av reviderade kvalitetskrav tas så snart som möjligt. Det skulle göra att tidpunkten för när brevaffären inte längre kan bedrivas utan statsstöd skjuts fram.

Sedan den 1 januari 2024 är det danska samhällsuppdraget avslutat. Undantag gäller för försändelser till småöar, synskadade och internationell post. Transportministeriet i Danmark har beslutat att PostNord Danmark ska fortsätta med de tre specifika uppdragen fram till att upphandlingar genomförts. Ersättning för distributionen kommer att utgå i enlighet med bestämmelserna i postlagen. I Danmark arbetar vi i hög takt med att anpassa organisation, erbjudande och priser för att möta den nya verkligheten.

Hög takt inom vår klimatagenda

Vi har en prioriterad klimatagenda med mål om att vara fossilfria 2030. I kvartalet minskade koldioxidutsläppen med 16 procent jämfört med fjärde kvartalet 2022.

.

Kontaktperson: Björn Bergman, Head of Group Brand & Communication.

Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2024 kl. 08:30 CET.

Bilder

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2024-02-01 08:30