Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Poproś o ofertę cenową Poproś o ofertę cenową
Zrównoważony rozwój

Jesteśmy liderami klimatycznymi

Globalny kryzys klimatyczny to jeden z największych problemów dla ludzkości. A ponieważ jest on spowodowany przez nas, ludzi, więc jesteśmy również w stanie go rozwiązać. PostNord zdaje sobie sprawę ze skali tego wyzwania i zobowiązuje się do wytyczania ścieżki transformacji klimatycznej w sektorze transportowo-logistycznym.

Climate.png

Emisja dwutlenku węgla z sektora transportu odpowiada za 16% globalnych emisji, przy czym 12% pochodzi z transportu drogowego, gdzie przewóz pasażerów generuje 60% emisji, a transport drogowy 40% emisji (źródło).

Green by PostNord

Zobowiązanie PostNord polega na zademonstrowaniu, że już do 2030 roku możliwy jest transport i działalność całkowicie bez paliw kopalnych. Nasz plan transformacji, który nazwaliśmy „Green by PostNord”, jest zgodny z porozumieniem paryskim, a my przedłożyliśmy nasz szczegółowy plan z konkretnymi celami do inicjatywy Science Based Targets initiative do zatwierdzenia.

Na drodze do wdrożenia działalności i transportu bez paliw kopalnych w 2030 roku wyznaczyliśmy sobie bardziej krótkoterminowy cel, jakim jest ograniczenie naszego całkowitego śladu węglowego o 40% w 2025 roku względem roku 2020.

Kolejnym ważnym celem jest osiągnięcie bezemisyjnego transportu „ostatniej mili” najpóźniej w 2027 roku. Właśnie tutaj niezbędna jest elektryfikacja naszej floty.

Te nowe cele opierają się na historii osiągnięć. Dotychczasowy cel redukcji emisji o 40% w 2020 roku względem roku 2009 został osiągnięty terminowo, a teraz podnosimy poprzeczkę nie tylko dla PostNord, ale także dla naszych kolegów z branży.

Postęp wymaga współpracy z klientami i innymi uczestnikami rynku, zarówno w branży transportowej, jak i w innych branżach. Jednym z warunków wstępnych jest to, jak szybko sektor energetyczny może przejść na produkcję energii odnawialnej. Inne czynniki sukcesu to tempo rozwoju pojazdów elektrycznych, tempo rozbudowy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych oraz tempo rozwoju zdolności produkcyjnych w zakresie biopaliw. Dlatego firma PostNord, jako pierwszy dostawca usług logistycznych, dołączyła do Pathways Coalition — jest to partnerstwo kilku wiodących firm z branży w łańcuchu wartości transportu, zaangażowanych w przyspieszenie prac nad dekarbonizacją transportu ciężkiego. Więcej informacji można znaleźć w komunikacie prasowym.

Ograniczenie wpływu na klimat stanowi nie tylko pozytywny wkład w rozwój społeczeństwa, ale również przewagę konkurencyjną dla PostNord i naszych klientów.

Wyznaczamy cele klimatyczne w oparciu o wiedzę naukową

PostNord od wielu lat pracuje nad redukcją emisji dwutlenku węgla. Nasze ostatnie cele dotyczyły lat 2010–2020 i 2006–2010.

Chociaż wtedy cele te były oparte na wiedzy naukowej, istniała wyraźna potrzeba wyznaczenia nowych i wyższych celów na nadchodzącą dekadę. Podobnie jak w przypadku poprzednich celów, chcieliśmy, aby zostały one zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets initiative.

Inicjatywa Science Based Targets initiative (SBTi) to platforma współpracy między United Nations Global Compact, CDP, World Resources Institute i World Wide Fund for Nature. SBTi ustala i promuje najlepsze praktyki w zakresie wyznaczania celów opartych na wiedzy naukowej oraz ocenia cele firm w niezależny sposób.
Nasze nowe cele mają zostać osiągnięte do 2030 roku. Ponieważ inicjatywa Science Based Targets initiative ewoluuje wraz z tym, co mówi nam społeczność naukowa, nie ma już opcji, aby dążyć do czegoś innego niż ustalenie celu, który będzie zgodny z celem dotyczącym limitu ocieplenia o maks. 1,5 stopnia określonym w porozumieniu paryskim. Plan i cele transformacji klimatycznej PostNord zostały ocenione i zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets initiative. Skupiając się na redukcji emisji w obszarach, w których mamy zarówno największy wpływ, jak i największą możliwość wywierania wpływu, tj. nasz własny i zakupiony transport drogowy, zapewniamy, że redukcja emisji przez PostNord jest zgodna z wymaganiami porozumienia paryskiego.

Grupa PostNord zobowiązała się do ograniczenia bezwzględnej emisji z zakresów 1 i 2 o 80% do 2030 roku w porównaniu z rokiem bazowym 2020. Grupa PostNord zobowiązuje się również do zmniejszenia emisji z zakresu 3 o 50% w przeliczeniu na paczkę w tym samym okresie. Granica celu obejmuje emisje biogeniczne i pochłanianie z surowców bioenergetycznych.

Aby osiągnąć te cele i przyczyniać się do transformacji klimatycznej, nie tylko PostNord, ale cała branża transportowa musi przejść ogromną zmianę. Dzięki inicjatywie „Green by PostNord” firma PostNord chce przejąć przywództwo w tym obszarze i pokazać, że przejście na transport bez paliw kopalnych do 2030 roku jest możliwe. Ten ambitny program obejmuje ponad 13 000 pojazdów, którymi my i nasi partnerzy jeździmy po drogach Skandynawii, a do 2027 roku wszystkie transporty „ostatniej mili” PostNord będą bezemisyjne w całym regionie Skandynawii.

PostNord realizuje program znacznej elektryfikacji swojej floty pojazdów. Wszystkie kraje stopniowo wprowadzają pojazdy elektryczne zgodnie z lokalnymi potrzebami produkcyjnymi. Technika rozwija się szybko, a PostNord ma dobre relacje i bliskie kontakty z dostawcami pojazdów. Biopaliwa są ważnym elementem transformacji PostNord w kierunku transportu bez paliw kopalnych do 2030 roku. Naszym celem jest stałe zwiększanie udziału paliw odnawialnych w pojazdach zasilanych dotychczas olejem napędowym. Staramy się nie stosować oleju palmowego i produktów resztkowych z oleju palmowego. Dominującym paliwem jest HVO100, który może być stosowany w istniejących pojazdach z silnikiem wysokoprężnym. Inne paliwa odnawialne, z których główną opcją jest biogaz, wymagają modyfikacji lub specjalnych pojazdów.

Przez cały rok 2022 będziemy publikować nasze dane klimatyczne w tym samym formacie, co w przeszłości. Począwszy od raportu rocznego i raportu o zrównoważonym rozwoju za 2022 rok będziemy opisywać niektóre z kluczowych czynników, które skutkują zwiększeniem zakresu uwzględnionych emisji. Jednym z przykładów jest transport drogowy, który odpowiada za ponad 90% całkowitej emisji. Dotychczas publikowaliśmy dane dotyczące wyłącznie emisji z etapu użytkowania pojazdu, tzw. „Tank-to-Wheel”. Od 2022 roku dane dotyczące emisji dla floty będą obejmować wszystkie gazy cieplarniane i będą publikowane dla całego cyklu życia paliw (tzw. „Well-to-Wheel”), aby ustalić bardziej dokładny wskaźnik naszego całkowitego śladu węglowego.

Pojazdy elektryczne

PostNord posiada jedną z największych w Europie flot pojazdów elektrycznych, obejmującą około 5000 rowerów elektrycznych, skuterów i wózków transportowych.

Więcej informacji o pojazdach elektrycznych

Jak ograniczamy nasz wpływ na środowisko

PostNord zapewnia odpowiednie wypełnienie pojazdów i optymalizację tras. Nieustannie dążymy do tego, aby pojazdy były wypełnione całkowicie i aby korzystać z najbardziej optymalnych tras w celu obniżania kosztów i ograniczania wpływu każdej dostawy na środowisko.

Więcej informacji o tym, jak ograniczamy nasz wpływ na środowisko

Produkty i usługi ekologiczne

W ramach naszych działań na rzecz ochrony środowiska i realizacji popytu oferujemy naszym klientom szereg ekologicznych usług.

Dowiedz się więcej o naszych ekologicznych usługach