Hållbarhet

Försättsblad till PostNords årsredovisning 2016

Läs vår års- och hållbarhetsredovisning

Vår roll

PostNord erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi har bland annat de viktiga samhällsuppdragen att svara för posttjänsterna i Sverige och Danmark. Vi är också den ledande aktören inom affärskommunikation i Norden och en av de största logistikaktörerna i regionen.

Vårt ansvar

PostNords verksamhet bygger på transporter och vi arbetar kontinuerligt med att minska vår miljöbelastning. Förbrukar vi mindre bränsle så minskar vi våra kostnader och stärker vår konkurrenskraft – samtidigt som vi reducerar vår miljöpåverkan.

PostNords aktiva arbete med kvalitetsfrågor skapar värde för våra kunder, ägare och andra intressenter. Ett gott ledarskap och engagerade medarbetare är avgörande för våra möjligheter att skapa nya affärer och förbättrar våra förutsättningar att fortsätta leverera högkvalitativa kommunikations- och logistiklösningar.

För att skapa värde för våra ägare och upprätthålla vårt förtroende gentemot alla intressenter måste vi agera ansvarsfullt och vara en god och pålitlig affärspartner. Vi ställer oss bakom och bedriver vår verksamhet i enlighet med principerna för ansvarsfullt företagande i FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Våra mål

PostNords verksamhet styrs med utgångspunkt i finansiella och icke-finansiella mål. Målen täcker in vårt ekonomiska ansvar, vårt miljöansvar och vårt sociala ansvar. Vårt övergripande mål med hållbarhetsarbetet är att skapa långsiktigt värde för våra kunder, ägare och övriga intressenter, och säkerställa att koncernens samhällsuppdrag infrias.