Bolagsstyrning

PostNords övergripande mål är att skapa långsiktigt värde för sina ägare och övriga intressenter samt att säkerställa att en samhällsomfattande posttjänst kan utföras på affärsmässiga grunder. En förutsättning för detta är en väl fungerande bolagsstyrning.

God bolagsstyrning kännetecknas bland annat av tydliga ägare, en engagerad och väl sammansatt styrelse samt effektiva processer och genomtänkt riskhantering. PostNords Års- och hållbarhetsredovisning beskriver koncernens bolagsstyrning utifrån dessa perspektiv. Bolagsstyrningsrapporten har upprättats i enlighet med Aktiebolagslagen, Årsredovisningslagen samt genom tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning.

Ägarstruktur

PostNord AB (publ), organisationsnummer 556771-2640, är ett svenskt publikt aktiebolag som ägs till 40% av danska staten och till 60% av svenska staten. Bolaget är moderbolag i koncernen PostNord. Rösterna fördelas 50/50 mellan staterna.

Styrningsstruktur

De huvudsakliga beslutsorganen i PostNord är:
• Årsstämman
• Styrelsen
• VD och koncernchefen biträdd av koncernledningen och
den verkställande ledningen 

 

Ägarna nominerar i samverkan styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, föreslår styrelsearvode samt nominerar stämmans ordförande och externa revisorer. Årsstämman är bolagets högsta beslutande organ.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för organisation och förvaltning av bolaget, genom löpande uppföljning och kontroll av verksamheten. Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete. Revisionskommittén och ersättningskommittén biträder styrelsen i dess arbete.

PostNords VD och koncernchef ansvarar för och leder den löpande förvaltningen av koncernen efter styrelsens riktlinjer och anvisningar. VD och koncernchefen assisteras av koncernledningen samt en verkställande ledning som utgörs av medlemmar av koncernledningen.

Bolagets revisor väljs av årsstämman och granskar årsredovisning och koncernredovisning, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt årsredovisningarna för dotterbolag samt avger revisionsberättelse. PostNords funktion för internrevision utvärderar den interna styrningen och kontrollen i bolaget.

Läs mer om styrningen av PostNord i vår senaste Års- och hållbarhetsredovisning.

Senast uppdaterad: 2019-03-28 10:26